Vedtægter for foreningen

Carpe Diem (grib dagen)

2024

§1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Carpe Diem

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands kommune.

§2

Formål

Stk. 1.

Foreningens formål er:

  1. At støtte kritisk syge og socialt udsatte børn og deres familier.

§3

Medlemskreds

Stk. 1.

Som medlemmer optages enhver, som går ind for formålsparagraffen.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingent opkræves hvert år den 01.02.

Stk. 3.

Har man ikke betalt kontingent betragtes man som udmeldt

§4

Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmerne. Der kan indkaldes pr. brev/mail eller gennem annonce i dags­pressen.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før ge­ne­ral­for­sam­ling­ens afholdelse.

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens/formandens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

§5

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 6 medlemmer, der vælges af general­forsamlingen for 2 år af gangen. 3 medlemmer er på valg på lige år og 3 medlemmer er på valg på ulige år.

Der trækkes lod om hvilke tre, der er på valg det første år.

Der vælges 1 suppleant for et år ad gangen.

Stk. 2.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gæl­der frem til næste generalforsamling.

Stk. 3.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og gene­ral­for­sam­lingens beslutninger.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og ar­bejds­grupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stem­me­lig­hed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme af­gør­ende.

Stk. 7.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

§6

Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.

Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 3.

Statsautoriseret – eller registreret revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før gene­ral­for­samlingen.

Stk. 4.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 5.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§7

Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§8

Hæftelser

Stk. 1.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der på­hvil­er foreningen.

§9

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af samtlige medlemmer på en generalforsamling, hvor ænd­rings­forslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10

Opløsning

Stk. 1.

Opløsningen af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver vedrørende formål for kritisk syge og socialt udsatte børn og deres familier jvnf. formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§11

Datering

Stk. 1

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. maj 2013, og med ændring vedtaget på general­for­samling den 14. marts 2024.

(Underskrift)
Formand – Poul Erik Jensen
Sekretær – Jørgen OvergaardNæstformand – Henrik D. Hansen
Medlem – Poul MøllerMedlem – Per Martin Trip
Medlem – Vagn Hedegaard